Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Grodziczno
Menu góra
Strona startowa Procedury RODO
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „RODO, bieżące, menu 1270 - BIP - Urząd Gminy Grodziczno”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

RODO

RODO

Klauza informacyjna dot. ochrony danych osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z 27 kwietnia 2018 (zwanym dalej RODO) Administratorem danych osobowych jest: Gmina Grodziczno, 13-324 Grodziczno 17a.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – email: iod@grodziczno.pl

3. Podstawy prawne przetwarzania:

a) w przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

- w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

- ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.

b) w przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

- w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,

- ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.

c) w przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:

- w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,

- na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,

- ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

d) w przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy itp. newsletter – państwa dane osobowe przetwarzane są:

- wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,

- na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,

- podanie danych osobowych jest dobrowolne,

- przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych w punkcie 3 celów:

a) przez okres wymagany przepisami prawa,

b) przez okres wymagany przepisami prawa,

c) do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,

d) do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.

6. Aby osiągnąć cele wymienione w pkt. 3 Państwa dane osobowe być ujawniane tylko instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie zawartej umowy m.in.:

a) podmiotom świadczącym usługi pocztowe dla zapewnienia sprawnej komunikacji z Państwem,

b) podmiotom świadczącym usługi dostarczania poczty tzw. gońcom,

c) podmiotom świadczącym usługi prawnicze w celu opiniowania spraw,

d) podmiotom świadczącym usługi audytorskie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

e) podmiotom świadczącym usługi w zakresie zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa,

f) wyspecjalizowanym podmiotom świadczącym usługi geodezyjne,

g) rzeczoznawcom majątkowym,

h) dostawcom systemów informatycznych, którzy zapewniają zgodny z RODO poziom bezpieczeństwa danych osobowych. W tym wypadku ujawnienie Państwa danych osobowych będzie miało miejsce wyłącznie w zakresie niezbędnym do zapewnienia sprawnego działania zakupionych od tych dostawców systemów informatycznych wspomagających osiąganie celów wskazanych w pkt. 3.

7. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

8. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych w zakresie w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody lub w celu zawarcia, wykonania i realizacji umowy.

9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacjach gdy dane osobowe przetwarzane są w celu zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


Zgoda na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku

Urząd Gminy Grodziczno jako organizator wydarzeń informuje, iż wzięcie udziału w jakimkolwiek wydarzeniu organizowanym przez Urząd Gminy w Grodzicznie w jakiejkolwiek formie (m. in. uczestnictwo w wydarzeniu ) i w jakimkolwiek miejscu (każde miejsce, w którym odbywa się jakakolwiek impreza związana z Urzędem Gminy Grodziczno lub jej towarzysząca) oznacza jednoznaczne i dobrowolne wyrażenie zgody, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku danej osoby jako uczestnika wymienionej na wstępie imprezy, w szczególności w postaci publikacji zdjęć danej osoby w materiałach informacyjnych i promocyjnych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Grodziczno. Dane kontaktowe Administratora: Grodziczno 17A, adres e-mail:ug@grodziczno.pl, telefon: +48 (0-56) 4729710

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Grzegorz Szajerka, adres e-mail iod@grodziczno.pl;

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) unijnego rozporządzenia RODO w celu utrwalenia i wykorzystania wizerunku, w szczególności w materiałach informacyjnych i promocyjnych;

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67);

5. Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do ich usunięcia, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne;

8. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień;

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH -DECYZJE,WNIOSKI

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. „RODO”) zgodnie z art. 13 ust.1 i 2, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy w Grodzicznie i o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1.Administratorem danych osobowych w Urzędzie Gminy w Grodzicznie jest Wójt Gminy Grodziczno z siedzibą w Grodzicznie, 13-324 Grodziczno, tel.(056) 4729710, email: ug@grodziczno.pl,

2.Wójt Gminy Grodziczno wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Grzegorz Szajerka e-mail: iod@grodziczno.pl,

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań i obowiązków w szczególności w toku postępowań, wynikających z przepisów prawa,

4.W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3, nie krócej jednak, niż przez okres wskazany w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w określonych przypadkach zbierane są dodatkowe dane osobowe (np. numery telefonu, adresy poczty elektronicznej e-mail) w celu ułatwienia kontaktu petenta z urzędem i wówczas wymagana jest pisemna zgoda petenta,

7. W ramach postępowań prowadzonych na podstawie Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

9.Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu), polegającego na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności: do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, stanu zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się,

10.Administrator nie będzie przetwarzać danych osobowych w innym celu niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane na podstawie przepisów prawa,

11.Pani/Pana dane mogą być przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej w związku z umowami międzynarodowymi i zadaniami wynikającymi z ustaw krajowych.

Metryka

data wytworzenia
2018-06-18
data udostępnienia
2018-06-18
sporządzone przez
Daniel Zakrzewski
opublikowane przez
Daniel Zakrzewski
ilość odwiedzin
24
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.