Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Grodziczno
Menu góra
Strona startowa Informacje Sesje Rady Gminy 2018
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2018, bieżące, menu 1264 - BIP - Urząd Gminy Grodziczno”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2018

2018

20 listopada 2018 roku o godzinie 10:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
I Sesja Rady Gminy Grodziczno

1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
3. Wręczenie Wójtowi zaświadczeń o wyborze.
4. Złożenie ślubowania przez radnych.
5. Złożenie ślubowania przez Wójta.
6. Wybór Sekretarza obrad.
7. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Grodziczno.
a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
b) zgłoszenie kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy Grodziczno,
c) odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej,
d) podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Grodziczno.
8. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
9. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Grodziczno.
a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
b) Zgłoszenie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
c) Odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej,
d) Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Grodziczno.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie sesji.

Pobierz protokół (PDF)


16 października 2018 roku o godzinie 11:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XLIX Sesja Rady Gminy Grodziczno

1. Otwarcie XLIX sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2018-2027.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Grodziczno na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej na własność użytkownika wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 59/16 położonej w obrębie Ostaszewo stanowiącej własność Gminy Grodziczno.
13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 138/6, 138/11 i 138/12 położonych w obrębie Rynek stanowiących własność Gminy Grodziczno.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Grodziczno.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
16. Zakończenie sesji.

Pobierz protokół (PDF)


7 września 2018 roku o godzinie 13:15
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XLVIII Sesja Rady Gminy Grodziczno

1. Otwarcie XLVIII sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2018-2027.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/151/2016 Rady Gminy Grodziczno z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad odpłatności z tytułu udzielenia zgody na prowadzenie robót budowlanych oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w nieruchomościach będących własnością lub we władaniu Gminy Grodziczno, a nie będących drogami publicznymi.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Grodziczno.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
15. Zakończenie obrad sesji.

Pobierz protokół (PDF)


24 lipca 2018 roku o godzinie 10:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XLVII Sesja Rady Gminy Grodziczno

1. Otwarcie XLVII sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2018-2027.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Biskupiec.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Grodziczno.
12. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz tryb, kryteria i wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulującemu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Grodziczno i Nowe Grodziczno, gmina Grodziczno.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Grodziczno.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Grodziczno.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/70/2015 Rady Gminy Grodziczno z dnia 30 września 2015 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Grodziczno na lata 2015 – 2025.
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
19. Zakończenie obrad sesji.

Pobierz protokół (PDF)


21 czerwca 2018 roku o godzinie 10:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XLVI Sesja Rady Gminy Grodziczno


1. Otwarcie XLVI sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Gminy.
6. Wręczenie przez Wójta Gminy Grodziczno nagród dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów na terenie Gminy Grodziczno.
7. Podziękowanie za pracę nauczycielom ze Szkół Podstawowych w Boleszynie, Grodzicznie i Mrocznie w związku z przejściem na emeryturę.
8. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
9. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2018-2027.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowomiejskiemu.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
15. Zakończenie obrad sesji.

Pobierz protokół (PDF)


16 maja 2018 roku o godzinie 10:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XLV Sesja Rady Gminy Grodziczno


1. Otwarcie XLV sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Grodziczno za 2017 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za rok 2017.
a) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za rok 2017,
b) sprawozdanie finansowe Gminy Grodziczno za rok 2017,
c) przedstawienie Uchwały RIO.VIII-0120-194/18 Składu Orzekającego RIO w Olsztynie z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Grodziczno sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grodziczno z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2017.
a) przedstawienie Uchwały Nr 1/2018 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziczno z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania sprawozdania finansowego Gminy Grodziczno za rok 2017, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2017 wraz z opinią RIO w Olsztynie o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia Gminy Grodziczno za rok 2017 i przedstawienia wniosku o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Grodziczno.
b) przedstawienie Uchwały Nr RIO.VIII-0120-291/18 Składu Orzekającego RIO w Olsztynie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziczno w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za rok 2017.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2018-2027.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dot. podziału Powiatu Nowomiejskiego na okręgi wyborcze w wyborach do rady powiatu.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
14. Zakończenie obrad sesji.

Pobierz protokół (PDF)


17 kwietnia 2018 roku o godzinie 10:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XLIV Sesja Rady Gminy Grodziczno

1. Otwarcie XLIV sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2017-2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i rozmiaru zniżek udzielonych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych Gminy Grodziczno od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych oraz określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodziczno.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grodziczno.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad sesji.

Pobierz protokół (PDF)


26 marca 2018 roku o godzinie 10:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XLIII Sesja Rady Gminy Grodziczno

1. Otwarcie XLIII sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Planowane inwestycje i remonty na drogach powiatowych w 2018 r.
8. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2017-2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, stanowiących własność Gminy Grodziczno na własność najemców.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad sesji.

Pobierz protokół (PDF)


8 marca 2018 roku o godzinie 9:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XLII Sesja Rady Gminy Grodziczno

1. Otwarcie XLII sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2017-2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Grodziczno na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Grodziczno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad sesji.

Pobierz protokół (PDF)


19 luty 2018 roku o godzinie 10:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XLI Sesja Rady Gminy Grodziczno

1. Otwarcie XLI sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2017-2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia na własność Gminy Grodziczno nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 101/7 o pow. 0,1009 ha położonej w obrębie Grodziczno.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Grodziczno, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Grodziczno na lata 2018-2021.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Grodzicznie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad sesji.

Pobierz protokół (PDF)

Metryka

sporządzono
2018-03-12 przez Daniel Zakrzewski
udostępniono
2018-03-12 01:00 przez Daniel Zakrzewski
zmodyfikowano
2018-12-03 16:06 przez Daniel Zakrzewski
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
123
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.