Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Grodziczno
Menu góra
Strona startowa Informacje Sesje Rady Gminy 2017
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2017, bieżące, menu 1260 - BIP - Urząd Gminy Grodziczno”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2017

2017

29 grudnia 2017 roku o godzinie 10:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XL Sesja Rady Gminy Grodziczno

1. Otwarcie XL sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/177/2017 Rady Gminy Grodziczno z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/178/2017 Rady Gminy Grodziczno z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/180/2017 Rady Gminy Grodziczno z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2017-2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Grodziczno.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziczno na 2018 rok.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad sesji.

Pobierz protokół (PDF)


14 grudnia 2017 roku o godzinie 12:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XXXIX Sesja Rady Gminy Grodziczno

1. Otwarcie XXXIX sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2017-2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2017.
11. Otwarcie debaty budżetowej:
a) przedstawienie uchwały Nr RIO.VIII-0120-602/17 Składu Orzekającego RIO w Olsztynie z dnia 24.11.2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Grodziczno projekcie uchwały budżetowej Gminy Grodziczno na 2018 rok.
b) przedstawienie uchwały Nr RIO.VIII-0120-603/17 Składu Orzekającego RIO w Olsztynie z dnia 24.11.2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Grodziczno projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2018-2027.
c) przedstawienie uchwały Nr RIO.VIII-0120-604/17 Składu Orzekającego RIO w Olsztynie z dnia 24.11.2017 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Grodziczno na 2018 rok.
d) przedstawienie Uchwały Nr 1/2017 Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Grodziczno z dnia 30 listopada 2017 roku, w sprawie zaopiniowania projektu budżetu Gminy Grodziczno na 2018 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy na lata 2018-2027.
e) dyskusja.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2018-2027.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodziczno na rok 2018.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
15. Zakończenie obrad sesji.

Pobierz protokół (PDF)


10 listopada 2017 roku o godzinie 13:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XXXVIII Sesja Rady Gminy Grodziczno


1. Otwarcie XXXVIII sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2017-2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków stanowiących dochody budżetu gminy Grodziczno.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grodziczno na rok 2018.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok w Gminie Grodziczno.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Grodziczno.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
15. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na własność Gminy Grodziczno nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 130/3 o pow. 0,1827 ha położonej w obrębie Rynek.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
17. Zakończenie obrad sesji.


25 października 2017 roku o godzinie 12:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XXXVII Sesja Rady Gminy Grodziczno

1. Otwarcie XXXVII sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2017-2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Grodziczno na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu pod nazwą „Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Grodziczno przez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatków od środków transportowych.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
15. Zakończenie obrad sesji.

Pobierz protokół (PDF)


19 września 2017 roku o godzinie 10:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XXXVI Sesja Rady Gminy Grodziczno


1. Otwarcie XXXVI sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2017-2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowomiejskiemu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowomiejskiemu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czersk.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/239/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia „Programu inwentaryzacji i usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2010-2032 dla Gminy Grodziczno”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na własność Gminy Grodziczno nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 94/1 o pow. 0,0983 ha, położonej w obrębie Montowo.
15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Nowym Grodzicznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Nowym Grodzicznie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Mrocznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Mrocznie.
17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Boleszynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Boleszynie.
18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zajączkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zajączkowie.
19. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zwiniarzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zwiniarzu.
20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
21. Zakończenie obrad sesji.

Pobierz protokół (PDF)


9 sierpnia 2017 roku o godzinie 10:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XXXV Sesja Rady Gminy Grodziczno


1. Otwarcie XXXV sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2017-2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.
10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 70/11, położonej w obrębie Montowo, stanowiącej własność Gminy Grodziczno.
11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 70/7, położonej w obrębie Montowo, stanowiącej własność Gminy Grodziczno.
12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 70/10, położonej w obrębie Montowo, stanowiącej własność Gminy Grodziczno.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 70/4 oraz dz. nr 70/5 położonych w obrębie Montowo.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 70/6 oraz dz. nr 70/5 położonych w obrębie Montowo.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 70/8, położonej w obrębie Montowo.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 70/9, położonej w obrębie Montowo.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości w drodze zamiany.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości w drodze zamiany.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla bezdomnych.
20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
21. Zakończenie obrad sesji.

Pobierz protokół (PDF)


22 czerwca 2017 roku o godzinie 10:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XXXIV Sesja Rady Gminy Grodziczno

1. Otwarcie XXXIV sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy.
6. Wręczenie przez Wójta Gminy Grodziczno nagród dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów na terenie Gminy Grodziczno.
7. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
8. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2017-2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowomiejskiemu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzicznie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Grodziczno.
14. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad sesji.

Pobierz protokół (pdf)


2 czerwca 2017 roku o godzinie 11:30
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XXXIII Sesja Rady Gminy Grodziczno
1. Otwarcie XXXIII sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowości Grodziczno, gmina Grodziczno.
9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowości Grodziczno, gmina Grodziczno.
10. Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kowaliki, gmina Grodziczno.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Boleszyn, gmina Grodziczno.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad sesji.

25 maja 2017 roku o godzinie 11:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XXXII Sesja Rady Gminy Grodziczno

1. Otwarcie XXXII sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2017-2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Grodziczno za 2016 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za rok 2016.
a) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za rok 2016,
b) sprawozdanie finansowe Gminy Grodziczno za rok 2016,
c) przedstawienie Uchwały RIO.VIII-0120-135/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Grodziczno sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grodziczno z tytułu wykonania budżetu Gminy Grodziczno za rok 2016.
a) przedstawienie Uchwały Nr 1/2017 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziczno z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania sprawozdania finansowego Gminy Grodziczno za rok 2016, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2016 wraz opinią RIO w Olsztynie o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia Gminy Grodziczno za rok 2016 i przedstawienia wniosku o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Grodziczno.
b) przedstawienie Uchwały Nr RIO.VIII-0120-240/17 Składu Orzekającego RIO w Olsztynie z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziczno w sprawie udzielania Wójtowi Gminy Grodziczno absolutorium za 2016 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2017-2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowomiejskiemu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowomiejskiemu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowomiejskiemu.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
17. Zakończenie obrad sesji.

21 kwietnia 2017 roku o godzinie 9:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XXXI Sesja Rady Gminy Grodziczno


1. Otwarcie XXXI sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2017-2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i rozmiaru zniżek udzielonych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych gminy Grodziczno od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych i opiekuńczych oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących obowiązki wynikające z organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w dziedzinie nauki, sportu i kultury oraz zasad przyznawania nagród Wójta Gminy Grodziczno w tym zakresie dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Grodziczno.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grodziczno.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
14. Zakończenie obrad sesji.

Pobierz protokół (pdf)


30 marca 2017 roku o godzinie 10:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XXX Sesja Rady Gminy Grodziczno


1. Otwarcie XXX sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Grodziczno.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodziczno.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2017-2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/239/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia „Programu inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na lata 2010-2032 dla Gminy Grodziczno”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej, na własność użytkownika wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 59/30, położonej w obrębie Ostaszewo, stanowiącej własność Gminy Grodziczno.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/149/08 Rady Gminy Grodziczno z dnia 23 października 2008 r. dotyczącej przystąpienia Gminy Grodziczno do Stowarzyszenia LGD na Rzecz Rozwoju Gminy Kurzętnik i Grodziczno.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Grodziczno i Nowe Grodziczno, gmina Grodziczno.
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
18. Zakończenie obrad sesji.

Pobierz protokół (pdf)


17 marca 2017 roku o godzinie 9:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XXIX Sesja Rady Gminy Grodziczno


1. Otwarcie XXIX sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Grodziczno.
9. Informacja dotycząca planowanych inwestycji na drogach powiatowych w roku 2017 na terenie Gminy Grodziczno.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad sesji.

Pobierz protokół (pdf)


17 lutego 2017 roku o godzinie 10:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XXVIII Sesja Rady Gminy Grodziczno

1. Otwarcie XXVIII sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2016-2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla powiatu nowomiejskiego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Grodziczno.
16. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Grodziczno.
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
18. Zakończenie obrad sesji.

Pobierz protokół (pdf)


28 grudnia 2016 roku o godzinie 11:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XXVII Sesja Rady Gminy Grodziczno

1. Otwarcie XXVII sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2016-2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Grodzicznie na rok 2017.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Grodziczno na lata 2017-2019.
13. Podjęcie uchwały w sprawie analizy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodziczno oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
15. Zakończenie obrad sesji.

Pobierz protokół (pdf)

Metryka

sporządzono
2017-02-17 przez Daniel Zakrzewski
udostępniono
2017-02-17 01:00 przez Daniel Zakrzewski
zmodyfikowano
2018-02-21 14:32 przez Daniel Zakrzewski
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
185
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.