Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Grodziczno
Menu góra
Strona startowa Informacje Sesje Rady Gminy 2015
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2015, bieżące, menu 1246 - BIP - Urząd Gminy Grodziczno”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2015

2015

29 grudnia 2015 roku o godzinie 11:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XIII Sesja Rady Gminy Grodziczno


1. Otwarcie XIII sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Grodzicznie na 2016 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/6/2014 z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Grodziczno.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/4/2014 z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy Grodziczno.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/8/2014 z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Grodziczno..
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
14. Zakończenie obrad sesji.

Pobierz protokół (PDF)


18 grudnia 2015 roku o godzinie 10:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XII Sesja Rady Gminy Grodziczno


1. Otwarcie XII sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2015-2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.
10. Otwarcie debaty budżetowej.
a) przedstawienie uchwały Nr RIO.VIII-0120-507/15 Składu Orzekającego RIO w Olsztynie z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Grodziczno projekcie uchwały budżetowej Gminy Grodziczno na 2016 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w tym projekcie,
b) przedstawienie uchwały Nr RIO.VIII-0120-508/15 Składu Orzekającego RIO w Olsztynie z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Grodziczno projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022,
c) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Grodziczno w sprawie projektu budżetu Gminy Grodziczno na 2016 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy na lata 2016-2022,
d) dyskusja.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2016-2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Grodziczno na rok 2016.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Grodziczno, gmina Grodziczno.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad sesji.

Pobierz protokół (PDF)


23 listopada 2015 roku o godzinie 10:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XI Sesja Rady Gminy Grodziczno

1. Otwarcie XI sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2015-2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr X/97/03 Rady Gminy Grodziczno z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty targowej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/6/2014 z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Grodziczno.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/4/2015 z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy Grodziczno.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/8/2014 z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Grodziczno.
17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Grodziczno.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Montowie.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej, na własność użytkownika wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 58/2 i 58/6, położonych w obrębie Ostaszewo, stanowiącej własność Gminy Grodziczno.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej, na własność użytkownika wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 59/17, położonej w obrębie Ostaszewo, stanowiącej własność Gminy Grodziczno.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Grodziczno, położonej w obrębie Kuligi, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 36/6 o pow. 0,1700 ha, na rzecz Energa-Operator Spółki Akcyjnej.
22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grodziczno na rok 2016.
23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
24. Zakończenie obrad sesji.

Pobierz protokół (PDF)


28 października 2015 roku o godzinie 10:00

Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
X Sesja Rady Gminy Grodziczno


1. Otwarcie X sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2015-2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Grodziczno.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Grodziczno na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Grodziczno nieruchomości oznaczonych jako działki nr 213/12, 213/16, 213/17 położonych w obrębie Zwiniarz, stanowiących własność Kółka Rolniczego w Zwiniarzu.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
14. Zakończenie obrad sesji.

Pobierz protokół (PDF)


30 września 2015 roku o godzinie 10:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
IX Sesja Rady Gminy Grodziczno


1. Otwarcie IX sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2015-2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Grodziczno na lata 2015-2025.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad sesji.

Pobierz protokół (PDF)


28 sierpnia 2015 roku o godzinie 12:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
VIII Sesja Rady Gminy Grodziczno

1. Otwarcie VIII sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2015-2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad sesji.

Pobierz protokół (PDF)


30 czerwca 2015 roku o godzinie 12:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
VII Sesja Rady Gminy Grodziczno


1. Otwarcie VII sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy.
6. Wręczenie przez Wójta Gminy Grodziczno nagród dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów na terenie Gminy Grodziczno.
7. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
8. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2015-2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowomiejskiemu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej Gminie Kurzętnik.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/191/2013 Rady Gminy w Grodzicznie z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych Gminy Grodziczno na cele niezwiązane z budową przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Grodziczno.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad sesji.

Pobierz protokół (PDF)


28 maja 2015 roku o godzinie 11:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
VI Sesja Rady Gminy Grodziczno

1. Otwarcie VI sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za rok 2014.
a) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2014,
b) sprawozdanie finansowe Gminy Grodziczno za rok 2014,
c) przedstawienie Uchwały RIO.VIII-0120-111/15 Składu Orzekającego RIO w Olsztynie z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Grodziczno sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2014.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grodziczno z tytułu wykonania budżetu Gminy Grodziczno za rok 2014.
a) przedstawienie Uchwały Nr 1/2015 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziczno z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania sprawozdania finansowego Gminy Grodziczno za rok 2014, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 wraz z opinią RIO w Olsztynie o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia Gminy Grodziczno za rok 2014 i przedstawienia wniosku o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Grodziczno.
b) przedstawienie Uchwały RIO.VIII-0120-217/15 Składu Orzekającego RIO w Olsztynie z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziczno w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Grodziczno absolutorium za rok 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2015 – 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Nowomiejskiemu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Nowomiejskiemu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę przez Gminę Grodziczno, części nieruchomości oznaczonej działką nr 23 o pow. ok. 0,1300 ha położonej w obrębie Kuligi stanowiącej własność osoby fizycznej.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
16. Zakończenie sesji.

Pobierz protokół (PDF)


15 kwietnia 2015 roku o godzinie 10:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
V Sesja Rady Gminy Grodziczno

1. Otwarcie V sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2015-2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad sesji.

Pobierz protokół (PDF)


16 marca 2015 roku o godzinie 10:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
IV Sesja Rady Gminy Grodziczno

1. Otwarcie IV sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2015-2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych w obrębie Wąpiersk, oznaczonych w ewidencji jako działki nr: 46/1, 46/2
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/216/2013 Rady Gminy z dnia 25 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodziczno.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Boleszyn.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Grodziczno.
14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Nowe Grodziczno.
15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Katlewo.
16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Kowaliki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Kuligi.
18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Linowiec.
19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Lorki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Trzcin.
21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Montowo.
22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Mroczenko.
23. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Mroczno.
24. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Ostaszewo.
25. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Rynek.
26. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Świniarc.
27. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Zajączkowo.
28. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Zwiniarz.
29. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do samorządowych przedszkoli szkół podstawowych i gimnazjalnych dla których gmina Grodziczno jest organem prowadzącym.
30. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy.
31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/239/2010 z dnia 25 lutego 2010 w sprawie „Programu inwentaryzacji i usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2010-2032 dla Gminy Grodziczno.
32. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
33. Zakończenie sesji.


Pobierz protokół (PDF)


30 stycznia 2015 roku o godzinie 11:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
III Sesja Rady Gminy Grodziczno


1. Otwarcie III sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy.
6. Sprawy dotyczące nieterminowego odbioru śmieci na terenie Gminy Grodziczno.
7. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
8. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2015-2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Zwiniarz, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 128/1 o pow. 0,0258 ha stanowiącej własność Gminy Grodziczno.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 128/2 o pow. 0,0073 ha, położonej w obrębie Zwiniarz stanowiącej własność Gminy Grodziczno.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 177/1 o pow. 0,0753 ha położonej w obrębie Grodziczno na własność Gminy Grodziczno.
14. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 181/1 o pow. 0,0332 ha, położonej w obrębie Grodziczno na własność Gminy Grodziczno.
15. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 180/1 o pow. 0,0324 ha, położonej w obrębie Grodziczno na własność Gminy Grodziczno.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia delegatów Gminy Grodziczno na Walne Zebranie Stowarzyszenia Miast, Gmin Powiatu Dorzecza Drwęca.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Grodzicznie na rok 2015.
18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie.
19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
20. Zakończenie obrad sesji.

Pobierz protokół (PDF)

Metryka

sporządzono
2015-02-10 przez Mirosława Kamińska
udostępniono
2015-02-10 01:00 przez Daniel Zakrzewski
zmodyfikowano
2016-01-18 12:33 przez Daniel Zakrzewski
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
108
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.