Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Grodziczno
Menu góra
Strona startowa Informacje Sesje Rady Gminy 2014
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2014, bieżące, menu 1242 - BIP - Urząd Gminy Grodziczno”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2014

2014

19 grudnia 2014 roku o godzinie 11:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
II Sesja Rady Gminy Grodziczno

1. Otwarcie II sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2014-2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.
10. Otwarcie debaty budżetowej.
a) przedstawienie uchwały Nr RIO.VIII-0120-516/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 21 listopada 2014 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Grodziczno projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok,
b) przedstawienie uchwały Nr RIO.VIII-0120-517/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 21 listopada 2014 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Grodziczno projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2020,
c) przedstawienie uchwały Nr RIO.VIII-0120-518/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 21 listopada 2014 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Grodziczno na 2015 rok.
d) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Grodziczno w sprawie projektu budżetu Gminy Grodziczno na 2015 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy na lata 2015-2020.
e) dyskusja
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2015-2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Grodziczno na rok 2015.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”, reprezentanta Gminy Grodziczno.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Grodziczno.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2014.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
17. Zakończenie obrad sesji.

1 grudnia 2014 roku o godzinie 10:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
I Sesja Rady Gminy Grodziczno

Pobierz protokół (PDF)


12 listopada 2014 roku o godzinie 12:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XLVIII Sesja Rady Gminy Grodziczno

1. Otwarcie XLVIII sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2014-2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości w drodze zamiany.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLII/274/2014 z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 61/21 o pow. 0,2174 ha, położonej w obrębie Montowo.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”.
14. Sprawozdanie Komisji Resortowych Rady Gminy Grodziczno.
a) Komisji Oświaty i Kultury
b) Komisji Statutowej
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Grodziczno.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Grodziczno.
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
18. Zakończenie obrad sesji.

Pobierz protokół (PDF)


28 października 2014 roku o godzinie 12:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XLVII Sesja Rady Gminy Grodziczno

1. Otwarcie XLVII sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2014-2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grodziczno na 2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2016 w Gminie Grodziczno.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Grodziczno na rok 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 43/1 o pow. 0,0949 ha, położonej w obrębie Świniarc.
14. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 160/23 o pow. 0,3435 ha, położonej w obrębie Montowo.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w obrębie Rynek, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 104/5 o pow. 0,0257 ha, stanowiącej własność Gminy Grodziczno.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Grodziczno.
17. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonych jako działki nr: 59/6 o pow. 0,03339 ha i 59/4 o pow. 0,0166 ha, położonych w obrębie Trzcin na własność Gminy Grodziczno.
18. Podjęcie uchwały w sprawie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 59/8 o pow. 0,0930 ha położonej w obrębie Trzcin na własność Gminy Grodziczno.
19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
20. Zakończenie obrad sesji.
Pobierz protokół (PDF)

26 września 2014 roku o godzinie 12:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XLVI Sesja Rady Gminy Grodziczno

1. Otwarcie XLVI sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2014-2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowomiejskiemu.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad sesji.
Pobierz protokół (PDF)

28 sierpnia 2014 roku o godzinie 10:00

Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XLV Sesja Rady Gminy Grodziczno

1. Otwarcie XLV sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2014-2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w obrębie Rynek oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 104/3 o pow. 0,0734 ha będącej własnością Gminy Grodziczno.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad sesji.

Pobierz protokół (PDF)


29 lipca 2014 roku o godzinie 12:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XLIV Sesja Rady Gminy Grodziczno

1. Otwarcie XLIV sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2014-2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowomiejskiemu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Biskupiec.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowomiejskiemu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian Statutu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 52/1 o pow. 0,0116 ha, położonej w obrębie Trzcin na własność Gminy Grodziczno.
15. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 59/8 o pow. 0,0930 ha, położonej w obrębie Trzcin na własność Gminy Grodziczno.
16. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 50/3 o pow. 0,0114 ha, położonej w obrębie Trzcin na własność Gminy Grodziczno.
17. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości oznaczonych jako działki nr: 59/6 o pow. 0,0339 ha i 59/4 o pow. 0,0166 ha, położonych w obrębie Trzcin na własność Gminy Grodziczno.
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
19. Zakończenie obrad sesji.

Pobierz protokół (PDF)


18 czerwca 2014 roku o godzinie 11:00

Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XLIII Sesja Rady Gminy Grodziczno

1. Otwarcie XLIII sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Gminy.
6. Wręczenie przez Wójta Gminy Grodziczno nagród dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów na terenie Gminy Grodziczno.
7. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
8. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2014-2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/183/09 w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godzin doraźnych zastępstw.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych dla Rady Gminy Grodziczno.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad sesji.

Pobierz protokół (PDF)


20 maja 2014 roku o godzinie 10:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XLII Sesja Rady Gminy Grodziczno

1. Otwarcie XLII sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2014-2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu pod nazwą „Modernizacja 8 oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych na terenie gminy Grodziczno”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 61/21, o pow. 0,2174 ha, położonej w obrębie Montowo.
13. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia apelu o niedopuszczenie do wprowadzenia do polskiego porządku prawnego referendum tematycznego bez progu frekwencyjnego.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
15. Zakończenie obrad sesji.

Pobierz protokół (PDF)


23 kwietnia 2014 roku o godzinie 10:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XLI Sesja Rady Gminy Grodziczno

1. Otwarcie XLI sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Grodziczno za rok 2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za rok 2013.
10. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziczno w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Grodziczno z tytułu wykonania budżetu za rok 2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grodziczno z tytułu wykonania budżetu Gminy Grodziczno za rok 2013.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2014-2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.
14. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonych w ewidencji jako działki nr 135, 140 położonych w obrębie Grodziczno.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych w obrębie Kuligi oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 206 i 207 będących własnością Gminy Grodziczno.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w obrębie Kuligi.
17. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 46/1, 462.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2010 Rady Gminy Grodziczno z dnia 30 grudnia 2010 roku ustalenia zasad i wysokości diet oraz zwrotu kosztów przejazdu dla sołtysów Gminy Grodziczno.
19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mający charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Grodziczno lub jej jednostkom podległym.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowomiejskiemu.
21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
22. Zakończenie obrad sesji.

Pobierz protokół (PDF)


25 marca 2014 roku o godzinie 13:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XL Sesja Rady Gminy Grodziczno

1. Otwarcie XL sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy.
6. Omówienie problemu zalanych pól i posesji w miejscowości Kuligi i Zajączkowo.
7. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
8. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2014-2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr XXXIX/247/2014 Rady Gminy z dnia 14 lutego w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Grodziczno.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
15. Zakończenie obrad sesji.

Pobierz protokół (PDF)


14 lutego 2014 roku o godzinie 9:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XXXIX Sesja Rady Gminy Grodziczno


1. Otwarcie XXXIX sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2014-2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowomiejskiemu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia lub nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego 2015 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gminy w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Grodzicznie na 2014 rok.
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
18. Zakończenie obrad sesji.

Pobierz protokół (PDF)


18 grudnia 2013 roku o godzinie 10:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XXXVIII Sesja Rady Gminy Grodziczno

1. Otwarcie XXXVIII sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2013-2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.
10. Otwarcie debaty budżetowej:
a) Przedstawienie uchwały RIO.VIII-0120-600/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Grodziczno projekcie uchwały budżetowej na 2014 r.
b) Przedstawienie uchwały RIO.VIII-0120-601/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Grodziczno projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020.
c) Przedstawienie uchwały RIO.VIII-0120-602/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 2 grudnia w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Grodziczno na 2014 rok.
d) Przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Grodziczno w sprawie projektu budżetu Gminy Grodziczno na 2014 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy na lata 2014-2020.
e) Dyskusja.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2014-2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodziczno na rok 2014.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 106 o pow. 0,0700 ha, położonej w obrębie Rynek.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grodziczno na rok 2014.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad sesji.

Pobierz protokół (PDF)

Metryka

sporządzono
2014-02-24 przez Daniel Zakrzewski
udostępniono
2014-02-24 01:00 przez Daniel Zakrzewski
zmodyfikowano
2015-02-10 12:09 przez Daniel Zakrzewski
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
110
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.