Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Grodziczno
Menu góra
Strona startowa Informacje Sesje Rady Gminy 2012
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2012, bieżące, menu 1236 - BIP - Urząd Gminy Grodziczno”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2012

2012

28 grudnia 2012 roku o godzinie 12:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XXVII Sesja Rady Gminy Grodziczno

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie XXVII sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2012 – 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
10. Otwarcie debaty budżetowej:
a) Przedstawienie uchwały RIO.VIII-0120-600/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Grodziczno projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020.
b) Przedstawienie uchwały RIO.VIII-0120-601/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Grodziczno projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok,
c) Przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Grodziczno w sprawie projektu budżetu Gminy Grodziczno na 2013 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy na lata 2013-2020.
d) Dyskusja.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2013 – 2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 309/13 o pow. 0,3117 ha położonej w obrębie Linowiec
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
15. Zakończenie obrad sesji.

Protokół (PDF)


14 grudnia 2012 roku o godzinie 10:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XXVI Sesja Rady Gminy Grodziczno

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie XXVI sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2012 – 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodziczno.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Grodzicznie na 2013 rok.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
14. Zakończenie obrad sesji.

Protokół (PDF)


16 listopad 2012 roku o godzinie 10:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XXV Sesja Rady Gminy Grodziczno

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie XXV sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2012 – 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Komunalnego Gminy Grodziczno w Nowym Grodzicznie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Grodziczno.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Grodziczno na rok 2013 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grodziczno na rok 2013.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie pracy z rodziną.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w obrębie Zwiniarz, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 56/01 o pow. 1,720 ha, właściciel Gmina Grodziczno.
16. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Grodziczno w 2013 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych.
19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
20. Zakończenie obrad sesji.

Protokół (PDF)


25 październik 2012 roku o godzinie 09:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XXIV Sesja Rady Gminy Grodziczno

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie XXIV sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2012 – 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w obrębie Boleszyn oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 124/2 o pow. 2,70 ha własność Gminy Grodziczno.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w obrębie Ostaszewo oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 59/67 o pow. 0,0099 ha własność Gminy Grodziczno.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Grodziczno na okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
14. Zakończenie obrad sesji.

Protokół (PDF)


28 września 2012 roku o godzinie 10:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XXIII Sesja Rady Gminy Grodziczno

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie XXIII sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2012 – 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Grodziczno.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz zakres i tryb kontroli prawidłowości ich wykonywania.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad sesji.

Protokół (PDF)


6 września 2012 roku o godzinie 11:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XXII Sesja Rady Gminy Grodziczno

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie XXII sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2012 – 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu Komunalnego w Grodzicznie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Grodziczno.
12. Informacja dotycząca projektu systemowego od wsparcia do samodzielności na rok 2013 z aktualizacją osób niepełnosprawnych.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
14. Zakończenie obrad sesji.

Protokół (PDF)


31 lipca 2012 roku o godzinie 12:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XXI Sesja Rady Gminy Grodziczno

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie XXI sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2012 – 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych w obrębie Rynek, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 138/7, 138/8, 138/9, 138/10, własność Gminy Grodziczno.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Grodziczno”
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad sesji.

Protokół (PDF)


22 czerwca 2012 roku o godzinie 10:00

Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XX Sesja Rady Gminy Grodziczno


Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie XX sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy.
6. Wręczenie przez Wójta Gminy Grodziczno nagród dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów oraz wyróżnień dla najlepszej szkoły we współzawodnictwie sportowym „Grodzickich Szkolnych Igrzysk Sportowych” na terenie Gminy Grodziczno.
7. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
8. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2012 – 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad sesji.

Protokół (PDF)


29 maja 2012 roku o godzinie 11:00

Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XIX Sesja Rady Gminy Grodziczno


Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie XIX sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za rok 2011.
a) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2011,
b) sprawozdanie finansowe,
c) informacja o stanie mienia Gminy za rok 2011,
d) przedstawienie Uchwały RIO.VIII-0120-2011/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 3 kwietnia 2012 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Grodziczno sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2011.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Grodziczno za rok 2011.
a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziczno w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Grodziczno.
b) przedstawienie Uchwały Nr RIO.VIII-0120-321/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 10 maja 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grodziczno za 2011 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2012 – 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2011-2017.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
15. Zakończenie obrad sesji.

Pobierz protokół (PDF)


25 kwietnia 2012 roku o godzinie 9:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XVIII Sesja Rady Gminy Grodziczno


Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie XVIII sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2012 – 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzicznie – Biblioteki Publiczno – Szkolnej w Boleszynie i Biblioteki Publiczno Szkolnej w Zwiniarzu
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminy Grodziczno.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Nowe Grodziczno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 105, własność Gminy Grodziczno.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Nowe Grodziczno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 108, własność Gminy Grodziczno.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu: „Praca socjalna formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez aktywną integrację osób bezrobotnych i ich rodzin”.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad sesji.

Protokół (PDF)


30 marca 2012 roku o godzinie 10:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XVII Sesja Rady Gminy Grodziczno

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie XVII sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2012 – 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia lub nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad sesji.

Protokołu (PDF)


27 lutego 2012 roku o godzinie 10:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XVI Sesja Rady Gminy Grodziczno

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie XVI sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Przedstawienie wniosków Komisji Oświaty i Kultury oraz informacji na temat oszczędności w oświacie – II semestr roku szkolnego 2011 / 2012 i rok szkolny 2012 / 2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2012 – 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę geodezyjną nr 317 / 2 położoną na gruntach wsi Mroczno.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziczno na rok 2012.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Grodziczno na konserwację i renowację zabytków znajdujących się na terenie gminy Grodziczno.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kuligi na lata 2012 – 2018.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Ekologicznego Związku „Gmin Działdowszczyzna”
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
18. Zakończenie obrad sesji.

Metryka

sporządzono
2012-03-06 przez Mirosława Kamińska
udostępniono
2012-03-06 01:00 przez Daniel Zakrzewski
zmodyfikowano
2013-03-13 14:13 przez Daniel Zakrzewski
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
373
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.