Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Grodziczno
Menu góra
Strona startowa Informacje Sesje Rady Gminy 2011
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2011, bieżące, menu 1229 - BIP - Urząd Gminy Grodziczno”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2011

2011

28 grudnia 2011 roku o godzinie 10:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XV Sesja Rady Gminy Grodziczno

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie XV sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2011-2020
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.
10. Otwarcie debaty budżetowej:

a) Przedstawienie uchwały Nr RIO.VIII-0120-677/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Grodziczno projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2022.

b) Przedstawienie uchwały Nr RIO.VIII-0120-678/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Grodziczno projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok.

c) Przedstawienie uchwały Nr RIO.VIII-0120-679/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Grodziczno na 2012 rok.

d) Przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Grodziczno w sprawie projektu budżetu Gminy Grodziczno na 2012 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy na lata 2012-2022.

e) Dyskusja.

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodziczno na rok 2012.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Ostaszewo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 59/96 własność Gminy Grodziczno.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w obrębie Ostaszewo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 59/96 własność Gminy Grodziczno.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych w obrębie Ostaszewo, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 59/91, 59/92, 59/94 i 59/95 własność Gminy Grodziczno.
16. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2011-2014 w Gminie Grodziczno.
17. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Grodziczno na rok 2012.
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski
19. Zakończenie.

Pobierz protokół (PDF)


1 grudnia 2011 roku o godzinie 10:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XIV Sesja Rady Gminy Grodziczno

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie XIV sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2011-2020
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.
10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Grodziczno w 2012 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski
15. Zakończenie.

Pobierz protokół (PDF)


10 listopad 2011 roku o godzinie 13:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XIII Sesja Rady Gminy Grodziczno

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie XIII sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy.
6. Wręczenie wyróżnień dla liderów wsi Ostaszewo, która zajęła I miejsce w konkursie „Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś”.
7. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
8. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2011-2020
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodziczno.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Grodziczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2012 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej kościołom i związkom wyznaniowym mającym uregulowane stosunki z Państwem, na cele działalności sakralnej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/89/2011 Rady Gminy Grodziczno z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLV/290/2010 Rady Gminy Grodziczno z dnia 28 października 2010r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy publicznej de minimis.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski
17. Zakończenie.

Pobierz protokół (PDF)


21 wrzesień 2011 roku o godzinie 11:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XII Sesja Rady Gminy Grodziczno

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie XII sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2011-2020
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski
15. Zakończenie.

Pobierz protokół (PDF)


22 sierpień 2011 roku o godzinie 10:30
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XI Sesja Rady Gminy Grodziczno

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie XI sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grodziczno, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Boleszyn oznaczonej jako działka nr 132/4 o pow. 0,0129 ha własność Gmina Grodziczno.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Grodziczno..
14. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Welskiego Parku Krajobrazowego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
16. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Grodzicznie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski
18. Zakończenie.

Pobierz protokół (PDF)


28 lipiec 2011 roku o godzinie 10:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
X Sesja Rady Gminy Grodziczno

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie X sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2011-2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.
10. Podjęcie uchwały w sprawie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na własność dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ostaszewo na lata 2011-2020.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski
13. Zakończenie.

Pobierz protokół (PDF)


5 lipiec 2011 roku o godzinie 10:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
IX Sesja Rady Gminy Grodziczno

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie IX sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Grodziczno.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2011-2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Grodziczno.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na własność dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ostaszewo na lata 2010-2016.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski
15. Zakończenie.


17 czerwiec 2011 roku o godzinie 10:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
VIII Sesja Rady Gminy Grodziczno

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie VIII sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy.
6. Wręczenie przez Wójta Gminy Grodziczno nagród dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Grodziczno.
7. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
8. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za rok 2010.
a) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2010,
b) sprawozdanie finansowe,
c) informacja o stanie mienia Gminy za rok 2010,
d) przedstawienie Uchwały RIO.VIII-0120-250/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 18 kwietnia 2011 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Grodziczno sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2010.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grodziczno z tytułu wykonania budżetu Gminy Grodziczno za rok 2010.
a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziczno w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Grodziczno,
b) przedstawienie Uchwały Nr RIO. VIII-0120-339/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziczno w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grodziczno za 2010 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2011-2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski
14. Zakończenie.

Pobierz protokół (PDF)


23 maj 2011 roku o godzinie 11:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
VII Sesja Rady Gminy Grodziczno

Porządek obrad sesji jest następujący:
1. Otwarcie VII sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2011-2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości oznaczonych jako działki nr: 643/1, 643/2, 643/3, 643/4, 643/5, 645/6 położonych w obrębie Mroczno własność Gmina Grodziczno.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grodziczno.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Grodzicznie na 2011 rok.
14. Podjęcie uchwały sprawie: przystąpienia do Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia delegatów Gminy Grodziczno na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski
17. Zakończenie.


14 kwiecień 2011 roku o godzinie 10:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
VI Sesja Rady Gminy Grodziczno

Porządek obrad sesji jest następujący:

1. Otwarcie VI sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2011-2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych, zespołach szkół gminy Grodziczno od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karta Nauczyciela.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski
12. Zakończenie.


25 marzec 2011 roku o godzinie 10:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
V Sesja Rady Gminy Grodziczno


Porządek obrad sesji jest następujący:
1. Otwarcie V sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2011-2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Boleszyn.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Grodziczno.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Nowe Grodziczno.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Katlewo.
14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Kowaliki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Kuligi.
16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Linowiec.
17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Lorki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Trzcin.
19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Montowo.
20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Mroczenko.
21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Mroczno.
22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Ostaszewo.
23. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Rynek.
24. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Świniarc.
25. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Zajączkowo.
26. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Zwiniarz.
27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia lub nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku.
28. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrzeży jeziora Hartowiec, obejmującego część gruntów wsi Ostaszewo.
29. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Praca socjalna formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez aktywną integrację osób bezdomnych i ich rodzin”.
30. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
31. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
32. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych.
33. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mroczno na lata 2010-2016.
34. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski
35. Zakończenie.

Pobierz protokół (PDF)


28 styczeń 2011 roku o godzinie 11:30
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
IV Sesja Rady Gminy Grodziczno

Porządek obrad sesji jest następujący:
1. Otwarcie IV sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2011-2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”, reprezentanta Gminy Grodziczno.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Grodziczno.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gminie Grodziczno na lata 2011-2015.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski
16. Zakończenie.

Pobierz protokół (PDF)

Metryka

sporządzono
2011-01-26 przez Daniel Zakrzewski
udostępniono
2011-01-26 01:00 przez Daniel Zakrzewski
zmodyfikowano
2012-03-02 15:29 przez Daniel Zakrzewski
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
121
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.