Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Grodziczno
Menu góra
Strona startowa Informacje Sesje Rady Gminy 2010
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2010, bieżące, menu 1221 - BIP - Urząd Gminy Grodziczno”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2010

2010

30 grudzień 2010 roku o godzinie 11:30
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
III Sesja Rady Gminy Grodziczno

Porządek obrad sesji jest następujący:
1. Otwarcie III sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2011-2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodziczno na rok 2011.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały określającej wysokość stawek w podatku od nieruchomości.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziczno.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady gminy Grodziczno.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet oraz zwrotu kosztów przejazdu dla sołtysów Gminy Grodziczno.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Grodziczno.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu Gminy Grodziczno o nazwie „Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Grodzicznie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały określającej wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Grodziczno.
19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski
20. Zakończenie.

Pobierz protokół (PDF)


6 grudzień 2010 roku o godzinie 10:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
II Sesja Rady Gminy Grodziczno


Porządek obrad sesji jest następujący:
1. Otwarcie II sesji Rady Gminy.
2. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.
3. Stwierdzenie quorum.
4. Wybór sekretarza obrad.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy.
7. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
8. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski
11. Zakończenie.

Pobierz protokół (PDF)


30 listopad 2010 roku o godzinie 12:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
I Sesja Rady Gminy Grodziczno


Porządek obrad sesji jest następujący:
1. Otwarcie I sesji Rady Gminy.
2. Złożenie ślubowania przez radnych.
3. Stwierdzenie quorum.
4. Wybór sekretarza obrad.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Grodziczno.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Grodziczno.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziczno.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy Grodziczno.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Handlu i Planowania Rady Gminy Grodziczno.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Grodziczno.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Grodziczno.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Grodziczno.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Grodziczno.
16. Zakończenie obrad sesji.

Pobierz protokół (PDF)


28 październik 2010 roku o godzinie 11:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XLV Sesja Rady Gminy Grodziczno


Porządek obrad sesji jest następujący:
1. Otwarcie XLV sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
9. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy Grodziczno, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.
14. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego programu współpracy Gminy Grodziczno z organizacjami pozarządowymi na 2011r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Grodziczno na rok 2011.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodziczno.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Grodziczno.
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy publicznej de minimis.
20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski
21. Zakończenie.

Pobierz protokół (PDF)


21 wrzesień 2010 roku o godzinie 9:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XLIV Sesja Rady Gminy Grodziczno


Porządek obrad sesji jest następujący:
1. Otwarcie XLIV sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Boleszyn na lata 2010-2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych
12. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy powodzianom.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy powodzianom.
14. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy powodzianom.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/265/2010 Rady Gminy Grodziczno z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości.
16. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Grodziczno na lata 2010-2015
17. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej z powiatem Nowomiejskim.
19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzicznie.
20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski
21. Zakończenie.

Pobierz protokół (PDF)


28 lipiec 2010 roku o godzinie 11:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XLIII Sesja Rady Gminy Grodziczno

Porządek obrad sesji jest następujący:
1. Otwarcie XLIII sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowomiejskiemu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 150 i 151 położone na gruntach wsi Mroczno.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Przedszkole wokół Nas – edycja II” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w Regionach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ostaszewo na lata 2010-2016
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zajączkowo na lata 2010-2016.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mroczno na lata 2010-2016.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lorki na lata 2010-2016.
16. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia pomieszczeń gospodarczych znajdujących się w budynku na działce oznaczonej nr 420/21 położonej w obrębie Montowo.
17. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę dojazdową.
18. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowomiejskiemu.
20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski
21. Zakończenie.

Pobierz protokół (PDF)


10 czerwiec 2010 roku o godzinie 10:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XLII Sesja Rady Gminy Grodziczno

Porządek obrad sesji jest następujący:
1. Otwarcie XLII sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski
12. Zakończenie


16 kwietnia 2010 roku o godzinie 10:30
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XLI Sesja Rady Gminy Grodziczno

Porządek obrad sesji jest następujący:
1. Otwarcie XLI sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2009
a/ przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziczno dotyczącego absolutorium dla Wójta Gminy Grodziczno
b/ przedstawienie Uchwały Nr RIO.VIII-0120-27/10 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Grodziczno sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok
c/ przedstawienie Uchwały Nr RIO.VIII-0120-38/10 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 22 marca 2010 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziczno o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Grodziczno za 2009 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grodziczno za rok 2009
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2010.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej zajętej pod drogę dojazdową.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian Statutu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
15. Zakończenie.

Pobierz protokół (PDF)


30 marca 2010 roku o godzinie 9:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XL Sesja Rady Gminy Grodziczno

Porządek obrad sesji jest następujący:
1. Otwarcie XL sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Grodziczno na stałe obwody głosowania.
12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 9 znajdującego się w budynku mieszkalnym wielo-lokalowym na działce nr 221/6 o pow. 0,4800 ha położonej w obrębie Nowe Grodziczno
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
14. Zakończenie.

Pobierz protokół (PDF)


25 luty 2010 roku o godzinie 11:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XXXIX Sesja Rady Gminy Grodziczno

Porządek obrad sesji jest następujący:
1. Otwarcie XXXIX sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę geodezyjną nr 145 położoną na gruntach wsi Zajączkowo
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu: ”Praca socjalna formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu przez aktywną integrację osób bezrobotnych i ich rodzin”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie partnerstwa na rzecz realizacji projektu „Wieś kobietami malowana” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, działania 7.3 inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Boleszyn na lata 2010-2016
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ostaszewo na lata 2010-2016
14. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod drogę.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu inwentaryzacji i usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2010-2013 dla Gminy Grodziczno.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
17. Zakończenie.

Pobierz protokół (PDF)


30 grudnia 2009 roku o godzinie 10:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XXXVIII Sesja Rady Gminy Grodziczno


Porządek obrad sesji jest następujący:
1. Otwarcie XXXVIII sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
10. Zakończenie.

Pobierz protokół (PDF)

Metryka

sporządzono
2010-03-05 przez
udostępniono
2010-03-05 01:00 przez Daniel Zakrzewski
zmodyfikowano
2011-04-19 11:22 przez Daniel Zakrzewski
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
135
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.