Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Grodziczno
Menu góra
Strona startowa Informacje Sesje Rady Gminy 2009
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2009, bieżące, menu 1215 - BIP - Urząd Gminy Grodziczno”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2009

2009

22 grudnia 2009 roku o godzinie 10:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XXXVII Sesja Rady Gminy Grodziczno

Porządek obrad sesji jest następujący:

1. Otwarcie XXXVII sesji Rady Gminy.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Wybór sekretarza obrad.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy.

6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.

7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodziczno na rok 2010.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nieruchomości gruntowych.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.

12. Zakończenie.

Pobierz protokół (PDF)


30 listopad 2009 roku o godzinie 11:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XXXVI Sesja Rady Gminy Grodziczno

Porządek obrad sesji jest następujący:

1. Otwarcie XXXVI sesji Rady Gminy.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Wybór sekretarza obrad.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy.

6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.

7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grodziczno na 2010.

10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 105 o pow. 0,1300h położonej w obrębie Rynek na własność Gminy Grodziczno

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Grodziczno z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok.

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.

13. Zakończenie.

Pobierz protokół (PDF)


26 październik 2009 roku o godzinie 12:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XXXV Sesja Rady Gminy Grodziczno

Porządek obrad sesji jest następujący:
1. Otwarcie XXXV sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzicznie
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Przedszkole wokół Nas” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Gminy Grodziczno.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
15. Zakończenie.

Pobierz protokół (PDF)


18 wrzesień 2009 roku o godzinie 11:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XXXIV Sesja Rady Gminy Grodziczno

Porządek obrad sesji po zmianach:


1. Otwarcie XXXIV sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 248/5 o pow. O,1000ha położonej w obrębie Nowe Grodziczno.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia między Gminą Grodziczno, a Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie w zakresie refundowania kosztów dotacji ponoszonych przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie na utrzymanie dzieci będących mieszkańcami gminy Grodziczno, a uczęszczających do Przedszkola Niepublicznego w Nowym Mieście Lubawskim.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej z Powiatem Nowomiejskim.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
13. Zakończenie.

Pobierz protokół (PDF)


11 sierpnia 2009 roku o godzinie 8:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XXXIII Sesja Rady Gminy Grodziczno

Porządek obrad sesji jest następujący:


1. Otwarcie XXXIII sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodziczno.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Lokalnej Grupy Rybackiej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Zadbaj o swoją przyszłość” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
13. Zakończenie.

Pobierz protokół (PDF)


15 lipca 2009 roku o godzinie 12:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XXXII Sesja Rady Gminy Grodziczno

Porządek obrad sesji jest następujący:

1.Otwarcie XXXII sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy.

6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaakceptowania Planu Odnowy Miejscowości Nowe Grodziczno.

11. Podjęcie uchwały intencyjnej o przystąpieniu do zamiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Grodziczno

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.

13. Zakończenie

Pobierz protokół (PDF)


16 czerwiec 2009 roku o godzinie 10:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XXXI Sesja Rady Gminy Grodziczno

Porządek obrad sesji jest następujący:

1.Otwarcie XXXI sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy.
6. Wręczenie przez Wójta Gminy Grodziczno wyróżnień dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Grodziczno.

7. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
8. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia lub nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego w 2010 roku.

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.

13. Zakończenie

Pobierz protokół (PDF)


18 maja 2009 roku o godzinie 12:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XXX Sesja Rady Gminy Grodziczno

Porządek obrad sesji jest następujący:

1.Otwarcie XXX sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nieruchomości gruntowych.

10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lokalu nr 4 po byłej szkole z udziałem 13794/38341 części we wspólnotowości działki oznaczonej nr 301 o pow. 0,1400 ha położonej w obrębie Mroczenko zapisanej w księdze wieczystej KW nr 24002 własność Gminy Grodziczno

11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Projektu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami na lata 2008-2012 przyjętego uchwałą Nr 14/10/08 Zarządu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” z dnia 20 stycznia 2009 roku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektowanych specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000.

13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 235/9 o pow. 0,0094 ha położonej w obrębie Nowe Grodziczno zapisanej w księdze wieczystej KW nr 15750 na własność Gminy Grodziczno.

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.

15. Zakończenie

Pobierz protokół (PDF)


21 kwietnia 2009 roku o godzinie 10:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XXIX Sesja Rady Gminy Grodziczno

Porządek obrad sesji jest następujący:

1.Otwarcie XXIX sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2008.
a/ przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziczno dotyczącego absolutorium dla Wójta Gminy Grodziczno,
b/ przedstawienie uchwały Nr RIO. VIII-0120-42 /09 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Grodziczno sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za 2008 rok,
c/ przedstawienie uchwały Nr RIO. VIII-0120-33/09 Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziczno o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Grodziczno za 2008 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grodziczno za rok 2008.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad.

Pobierz protokół (PDF)


31 marca 2009 roku o godzinie 10:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XXVIII Sesja Rady Gminy Grodziczno

Porządek obrad sesji jest następujący:

1.Otwarcie XXVIII sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia między Gminą Grodziczno, a Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie w zakresie refundowania kosztów dotacji ponoszonych przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie na utrzymanie dzieci będących mieszkańcami Gminy Grodziczno, a uczęszczających do Przedszkola Niepublicznego w Nowym Mieście Lubawskim.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad.

Pobierz protokół (PDF)


6 marca 2009 roku o godzinie 8:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XXVII Sesja Rady Gminy Grodziczno

Porządek obrad sesji jest następujący:

1. Otwarcie XXVII sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Grodziczno umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej w Mrocznie gm. Grodziczno”.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad.

Pobierz protokół (PDF)


4 marca 2009 roku o godzinie 12:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XXVI Sesja Rady Gminy Grodziczno

Porządek obrad sesji jest następujący:
1.Otwarcie XXVI sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzicznie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Grodziczno na lata 2009-2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Nowe Grodziczno.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dotyczącego określenia trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
13.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dotyczącego przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach gminy Grodziczno.
14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 68/3 o pow. 0,0900 ha położonej w obrębie Grodziczno zapisanej w księdze wieczystej KW 30361 własność Gmina Grodziczno.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad.

Pobierz protokół (PDF)


28 stycznia 2009 roku o godzinie 12:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XXV Sesja Rady Gminy Grodziczno

Porządek obrad sesji jest następujący:

1.Otwarcie XXV sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki geodezyjne nr 453/3 i 453/5 położone w obrębie geodezyjnym Nowe Grodziczno.
10.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Grodziczno.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziczno.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad.

Pobierz protokół (PDF)

Metryka

sporządzono
2009-03-12 przez
udostępniono
2009-03-12 01:00 przez Daniel Zakrzewski
zmodyfikowano
2010-03-05 10:46 przez Daniel Zakrzewski
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
137
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.