Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Grodziczno
Menu góra
Strona startowa Informacje Sesje Rady Gminy 2008
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2008, bieżące, menu 1211 - BIP - Urząd Gminy Grodziczno”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2008

2008

30 grudnia 2008 roku o godzinie 11:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XXIV Sesja Rady Gminy Grodziczno

Porządek obrad sesji jest następujący:
1.Otwarcie XXIV sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Pojęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji,publicznej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Grodziczno oraz zasad ich używania.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia budynku po byłej zlewni mleka położonego
na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 144 o pow.
0,0300 ha położonej w obrębie Boleszyn zapisanej w księdze wieczystej KW nr 4935 na własność Gminy Grodziczno.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet oraz zwrotu kosztów przejazdu dla sołtysów Gminy Grodziczno.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady Gminy i Radnych.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
15. Zakończenie obrad.

Pobierz protokół (PDF)


11 grudnia 2008 roku o godzinie 13:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XXIII Sesja Rady Gminy Grodziczno

Porządek obrad sesji jest następujący:
1.Otwarcie XXIII sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Uchwały Nr XII / 36 / 08 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin"Działdowszczyzna" w Działdowie z dnia 10 października 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/8/2005 z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie Statutu Ekologicznego Związku Gmin"Działdowszczyzna"
9. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 68 / 3 o pow. 0,0900ha położonej w obrębie Grodziczno zapisanej w księdze wieczystej KW 30361 własność Gminy Grodziczno.
10. Pojęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodziczno na rok 2009.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad.

Pobierz protokół (PDF)


28 listopada 2008 roku o godzinie 11:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XXII Sesja Rady Gminy Grodziczno

Porządek obrad sesji jest następujący:
1. Otwarcie XXII sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2008 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych.
10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia na własność Gminy Grodziczno obiektu 3 - dróg dojazdowych do wiaduktu z odwodnieniem i przepustami w ciągu miesiąca po upływie pięcioletniego okresu monitoringu liczonego od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego obiektu (wiaduktu drogowego w km 182,517 ) w ramach Modernizacji linii kolejowej E-65 na odcinku Warszawa - Gdynia, etap I w Polsce w ramach FS 2004/PL/16/C/PT/006-01.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia w nieodpłatne użytkowanie przez Gminę Grodziczno obiektu 3 - dróg dojazdowych do wiaduktu z odwodnieniem i przepustami na okres pięcioletniego okresu monitorowania od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego obiektu do dnia przejęcia na własność Gminy Grodziczno ( wiaduktu drogowego w km. 182,517 ) w ramach Modernizacji linii kolejowej E-65 na odcinku Warszawa - Gdynia, etap I w Polsce w ramach umowy FS 2004/PL/16/C/PT/006-01
13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej działką Nr 89 o pow. 0,7100ha położonej w obrębie Linowiec zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 27714.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
15. Zakończenie obrad.

Pobierz protokół (PDF)


14 listopada 2008 roku o godzinie 10:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XXI Sesja Rady Gminy Grodziczno

Porządek obrad sesji jest następujący:
1. Otwarcie XXI sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2008 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu dla członków OSP uczestniczących w działaniach ratowniczych lub w szkoleniu pożarniczym.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Grodziczno z organizacjami pozarządowymi na 2009 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia działki oznaczonej nr 11 o powierzchni 0,7700 ha położonej w obrębie Kuligi księga wieczysta KW 24407 własność Gmina Grodziczno.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Grodziczno na lata 2008 - 2015.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Grodziczno na rok 2009.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dotyczącego określenia trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dotyczącego przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach gminy Grodziczno.
17. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2009 rok.
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
19. Zakończenie obrad.

Pobierz protokół (PDF)


23 października 2008 roku o godzinie 13:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XX Sesja Rady Gminy Grodziczno

Porządek obrad sesji jest następujący:
1. Otwarcie XX Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2008 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sieci oraz granic obwodów publicznych szkół
prowadzonych przez Gminnę Grodziczno.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych i zespołach szkół na terenie gminy Grodziczno.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Grodziczno do Stowarzyszenia
" Lokalna Grupa Działania na rzecz rozwoju Gminy Kurzętnik i Grodziczno’’.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu" Szkoła dla Ciebie-zadbaj o swoją przyszłość!" współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9. 1." Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie 9.1.2." Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych".
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
14. Zakończenie obrad.

Pobierz protokół (PDF)


26 września 2008 roku o godzinie 10:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XIX Sesja Rady Gminy Grodziczno

Porządek obrad sesji jest następujący:
1. Otwarcie XIX Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy.
6. Złożenie podziękowań za wieloletnią pracę odchodzącym na emeryturę nauczycielom i pracownikom.
7. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
8. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2008 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 147/13 o pow. 0,4000 ha położonej w obrębie Zajączkowo zapisanej w księdze wieczystej KW 24152 własność gmina Grodziczno.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 59/33 o powierzchni 0,8400 ha położonej w obrębie Ostaszewo zapisanej w księdze wieczystej KW nr 19401 dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Wel.
13. Podjęcie uchwały w sprawie Buchnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Grodziczno.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad.

Pobierz protokół (PDF)


22 sierpnia 2008 roku o godzinie 10:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XVIII Sesja Rady Gminy Grodziczno

Porządek obrad sesji jest następujący:
1. Otwarcie XVIII Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5 Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Zmiany w budżecie gminy na rok 2008
9. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres 7 lat oznaczonej w ewidencji jako działka nr 59/69 o pow. 0,6605-ha położonej w obrębie Ostaszewo zapisanej w księdze wieczystej KW nr 28315.
10.Podjęcie uchwały w sprawie: nabycia działki oznaczonej nr 304/5 o pow. 1,0000 ha położonej w obrębie Nowe Grodziczno zapisanej w księdze wieczystej KW nr 6290 na własność Gminy Grodziczno.
11.Podjęcie uchwały w sprawie: uchylenia uchwały XXXII / 196 / 2002 z dnia 24 września 2002 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości i uchwały Nr XIX / 165 / 04 z dnia 26 listopada 2004 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII / 196 / 2002 z dnia 24 września 2002 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości.
12.Podjecie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę geodezyjną nr 317/2 położoną na gruntach wsi Mroczno.
13.Podjęcie uchwały w sprawie: określenia sieci oraz granic obwodów publicznych szkół i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Grodziczno.
14.Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcie do realizacji projektu systemowego pt: " Praca socjalna formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez aktywną integrację osób bezrobotnych i ich rodzin" finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w ramach Priorytet VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 oraz budżetu Gminy Grodziczno.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Gminy Grodziczno.
16.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
17.Zakończenie obrad.

Pobierz protokół (PDF)


17 czerwca 2008 roku o godzinie 10:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XVII Sesja Rady Gminy Grodziczno

Porządek obrad sesji jest następujący:
1. Otwarcie XVII Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5 Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy.
6. Wręczenie przez Wójta Gminy Grodziczno wyróżnień dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Grodziczno.
7. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
8. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
9. Zmiany w budżecie gminy na rok 2008
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Grodziczno na lata 2008 - 2011.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia udziału 347/1000 części w działce oznaczonej nr 147/3 położonej w obrębie Linowiec.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki geodezyjne nr 150 i 151 położone na gruntach wsi Mroczno.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę geodezyjną nr 145 położoną na gruntach wsi Zajączkowo.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
15. Zakończenie obrad.

Pobierz protokół (PDF)


30 maja 2008 roku o godzinie 10:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XVI Sesja Rady Gminy Grodziczno

Porządek obrad sesji jest następujący:
1. Otwarcie XVI Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5 Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Mrocznie, nadania statutu i określenia granic obwodu.
9. Podjecie uchwały w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Grodziczno kontroli problemowych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodziczno.
10. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Grodziczno.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad.

Pobierz protokół (PDF)


30 kwietnia 2008 roku o godzinie 10:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XV Sesja Rady Gminy Grodziczno

Porządek obrad sesji jest następujący:
1. Otwarcie XV Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5 Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2008.
9. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2007
a/ przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziczno dotyczącego absolutorium dla Wójta Gminy Grodziczno,
b/ przedstawienie uchwały Nr 81 / 2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 20 marca 2008 roku w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziczno o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Grodziczno za 2007 rok,
c/ przedstawienie uchwały Nr 175 / 2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 3 kwietnia 2008 roku w sprawie: wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Grodziczno sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2007 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grodziczno za 2007 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Mrocznie, nadania statutu i określenia granic obwodu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Grodziczno na lata 2008 - 2013.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Grodziczno umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa boiska piłkarskiego 32 x 64 w miejscowości Mroczno Gmina Grodziczno’’.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Grodziczno na realizację zadania inwestycyjnego pn.:" Budowa boiska piłkarskiego 32 x 64 w miejscowości Mroczno Gmina Grodziczno’’.
15. Podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Grodziczno na realizację zadania inwestycyjnego pn.:" Sieć wodociągowa wraz z przyłączami we wsi Lorki’’.
16. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Grodziczno prowadzenia zadań zleconych w zakresie administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości oznaczonej w ewidencji jako działka nr 59/69 o pow. 0,6605 - ha położonej w obrębie Ostaszewo zapisanej w księdze wieczystej KW nr 28315.
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
19. Zakończenie obrad.


Pobierz protokół (PDF)


28 marca 2008 roku o godzinie 11:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XIV Sesja Rady Gminy Grodziczno

Porządek obrad sesji jest następujący:
1. Otwarcie XIV Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5 Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2008.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do wynajmu pomieszczeń znajdujących się w budynku Domu Ludowego w Mrocznie / apteka /.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz zatwierdzenia wysokości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodzicznie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz zatwierdzenia wysokości jednego punktu dla pracowników obsługi zatrudnionych w szkołach podstawowych i publicznych gimnazjach na terenie gminy Grodziczno.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków trybu wspierania w tym finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Filii Szkoły Podstawowej w Grodzicznie z siedzibą w Ostaszewie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Mrocznie, nadania statutu i określenia granic obwodu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Nowym Grodzicznie, nadanie statutu i określenia granic obwodu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 48/2 o pow. 0,0327 - ha położonej w obrębie Świniarc zapisanej w księdze wieczystej KW nr 5059.
17. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 59/85 o pow. 0,0054 - ha położonej w obrębie Ostaszewo zapisanej w księdze wieczystej KW nr 19301 własność gmina Grodziczno.
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
19. Zakończenie obrad.

Pobierz protokół (PDF)


15 lutego 2008 roku o godzinie 11:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XIII Sesja Rady Gminy Grodziczno

Porządek obrad sesji jest następujący:
1. Otwarcie XIII Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
10.Zakończenie obrad.

Pobierz protokół (PDF)


8 lutego 2008 roku o godzinie 10:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XII Sesja Rady Gminy Grodziczno

Porządek obrad sesji przed zmianami:
1. Otwarcie XII Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu herbu, flagi i pieczęci gminy Grodziczno.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy drodze wojewódzkiej w Grodzicznie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii Szkoły Podstawowej w Grodzicznie z/s w Ostaszewie.
12. Projekt uchwały w sprawie zbycia działki oznaczonej nr 40 o pow. 0,6104-ha położonej w obrębie Zajączkowo KW 21194 własność gmina Grodziczno.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady i rodzaje przyznawanych świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli gminy Grodziczno.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do wynajmu pomieszczeń znajdujących się w budynku Domu Ludowego w Mrocznie.
15. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na zebraniach wiejskich, które odbyły się w terminie od 14 listopada do 4 stycznia 2008 roku.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
17. Zakończenie obrad.

Pobierz protokół (PDF)


Metryka

sporządzono
2008-01-16 przez
udostępniono
2008-01-16 01:00 przez Daniel Zakrzewski
zmodyfikowano
2009-02-06 13:01 przez Daniel Zakrzewski
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
145
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.