Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Grodziczno
Menu góra
Strona startowa Informacje Sesje Rady Gminy 2007
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2007, bieżące, menu 1210 - BIP - Urząd Gminy Grodziczno”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2007

2007

28 grudnia 2007 roku o godzinie 11:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
XI Sesja Rady Gminy Grodziczno

Porządek obrad sesji jest następujący:
1. Otwarcie XI Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5 Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad.

Pobierz protokół (PDF)20 grudnia 2007 roku o godzinie 13:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
X Sesja Rady Gminy Grodziczno

Porządek obrad sesji jest następujący:
1. Otwarcie X Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5 Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
9. Podjęcie uchwały w sprawie w uchwalenia budżetu gminy na rok 2008. Objaśnienia, załącznik1, załącznik2, załącznik3, załącznik3a, załącznik4, załącznik5, załącznik6, załącznik7, załącznik8, załącznik9, załącznik10, załącznik11, załącznik12, załącznik12a,
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość dodatków
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe
warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
załącznik1
11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dotyczącego określenia trybu i 
kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich
osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.
załącznik1
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dotyczącego przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach gminy Grodziczno. załącznik1
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grodziczno na 2008 rok. załącznik1
20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
21. Zakończenie obrad

Pobierz protokół (PDF)


28 listopada 2007r. o godzinie 14:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
IX Sesja Rady Gminy Grodziczno

Porządek obrad sesji jest następujący:
1. Otwarcie IX Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5 Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wóta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007. załącznik1, załącznik2, załącznik3, załącznik4
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.

Pobierz protokół (PDF)


12 listopada 2007r. o godzinie 10:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
VIII Sesja Rady Gminy Grodziczno


Porządek obrad sesji jest następujący:
1. Otwarcie VIII Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5 Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy dla gminy Sępopol.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007. załącznik1, załącznik2, załącznik3, załącznik4, załącznik5, załącznik6
10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Grodziczno na lata 2007-2013 załącznik1
11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2008 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.
14. Informacja dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad.

Pobierz protokół (PDF)


18 września 2007roku o godzinie 10:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
VII Sesja Rady Gminy Grodziczno

Porządek obrad sesji jest następujący:
1. Otwarcie VII Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5 Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
9. Zmiany w budżecie gminy na rok 2007. załącznik1, załącznik2, załącznik3, załącznik4, załącznik5
10.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.
11.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Grodziczno na lata 2008-2013
12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Montowo.13. Powołanie Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia wyborów w głosowaniu tajnym na ławnika Sądu Okręgowego w Elblągu i ławników Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim. załącznik1
14. Opinia Zespołu ds. wyboru ławników o zgłoszonych kandydatach do Sądu Okręgowego w Elblągu i Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim.
15. Przeprowadzenie tajnych wyborów na ławnika do Sadu Okręgowego w Elblągu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Elblągu.
17. Przeprowadzenie tajnych wyborów na ławników do Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia działek oznaczonych nr 59/48, 59/49, 59/50, 59/51, 59/53, 59/54, 59/55, 59/59, 59/61, 58/7, 58/8, 58/9, 59/29, 59/83 położonych w obrębie Ostaszewo własność Gminy Grodziczno.
20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
21. Zakończenie obrad.

Pobierz protokół (PDF)


20 czerwca 2007roku o godzinie 10:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
VI Sesja Rady Gminy Grodziczno

Porządek obrad sesji jest następujący:
1. Otwarcie VI Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5 Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Gminy.
6. Wręczenie nagród dla uczniów wyróżniających się w nauce i olimpijczyków z terenu gminy Grodziczno.
7. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
8. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
9. Zmiany w budżecie gminy na rok 2007. załącznik1, załącznik2, załącznik3, załącznik4, załącznik5
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy.
11.Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego z gminą Lubawa w sprawie zasilenia w wodę części wsi Mortęgi z wodociągu publicznego gminy Grodziczno.
12. Podjecie uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego znajdującego w budynku mieszkalnym na działce oznaczonej nr 137 o pow. 0,2200-ha położonej w obrębie Boleszyn zapisanej w księdze wieczystej KW nr 27887 własność gmina Grodziczno.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołanie zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Elblągu i Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim na kadencje 2008 -2011.
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
19. Zakończenie obrad.

Pobierz protokół (PDF)


20 kwietnia 2007roku o godzinie 10:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
V Sesja Rady Gminy Grodziczno

Porządek obrad sesji jest następujący:

1. Otwarcie V Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5 Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Zmiany w budżecie gminy na rok 2007.
9. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2006.
a/ przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziczno dotyczący absolutorium dla Wójta Gminy Grodziczno.
b/ przedstawienie uchwały Nr 97 / 2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziczno o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Grodziczno.
c/ przedstawienie uchwały Nr 137/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 02 kwietnia 2007 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Grodziczno sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2006.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grodziczno za rok 2006.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: zaopiniowania wniosku Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dotyczącego przyznania nagrody rocznej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXXII/245/06 z dnia 26 października 2006 roku w sprawie zbycia działek oznaczonych nr 59/29, 59/83 położonych w obrębie Ostaszewo własność Gmina Grodziczno.
13. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXI /238/06 z dnia 21 września 2006 r. w sprawie zbycia działek oznaczonych nr 59/48, 59/49, 59/50, 59/51, 59/52, 59/53, 59/54, 59/55, 59/56, 59/59, 59/60, 59/61, 58/7, 58/8, 58/9 położonych w obrębie Ostaszewo własność Gmina Grodziczno.
14. Podjęcie uchwały w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 1 o pow. 0,5600-ha położonej w obrębie Grodziczno zapisanej w księdze wieczystej KW nr 29942 własność Gminy Grodziczno.
15. Podjęcie uchwały w sprawie: nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Grodziczno do gminnego zasobu nieruchomości będące własnością Skarbu Państwa przeznaczone pod drogi.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
17. Zakończenie obrad.

Pobierz protokół (PDF)


2 marca 2007 roku o godzinie 10:00
Sala Narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
IV Sesja Rady Gminy Grodziczno


Porządek obrad sesji jest następujący:

1. Otwarcie IV Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5 Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany w budżecie gminy na rok 2007. załącznik1, załącznik2, załącznik3, załącznik4, załącznik5
9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Zwiniarz.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Zajączkowo.
11. Podjecie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Trzcin.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Świniarc.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Rynek.
14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Ostaszewo.
15. Podjecie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Nowe Grodziczno.
16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Mroczno.
17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Mroczenko.
18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Montwowo.
19. Podjecie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Lorki.
20. Podjecie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Linowiec.
21. Podjecie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Kuligi.
22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Kowaliki.
23. Podjecie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Katlewo.
24. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Boleszyn.
25. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Grodziczno.
26. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzicznie. załącznik1
27. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna".
28. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia działki oznaczonej nr 59 /8 o pow. 0,0098-ha położonej w obrębie Ostaszewo księga wieczysta KW 19296 własność Gminy Grodziczno.
29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI / 238 /06 z dnia 21 września 2006r. w sprawie: zbycia działek oznaczonych nr 59/48, 59/49, 59/50, 59/51, 59/52, 59/53, 59/54, 59/55,59/56,59/59,59/60,59/61,58/7,58/8,58/9 położonych w obrębie Ostaszewo własność Gminy Grodziczno.
30. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie na lata 2008 i 2009 na inwestycję współfinansowaną z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego pt." Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania nowotworów przewodu pokarmowego dla mieszkańców powiatu nowomiejskiego.
31. Odpowiedzi na interpelacje oraz wolne wnioski.
32. Zakończenie posiedzenia.

Pobierz protokół (PDF)


Metryka

sporządzono
2007-12-20 przez Mirosława Kamińska
udostępniono
2008-01-16 01:00 przez Daniel Zakrzewski
zmodyfikowano
2008-02-13 13:38 przez Daniel Zakrzewski
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
116
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.