Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Grodziczno
Menu góra
Strona startowa Informacje Prawo Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Grodziczno
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Grodziczno, bieżące, menu 1191 - BIP - Urząd Gminy Grodziczno”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Grodziczno

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Grodziczno

 

 

 

UCHWAŁA NR VII/81/07 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Grodziczno na lata 2007 - 2013

Uchwała
załącznik


Uchwała Nr XXVII/209/2005
Rada Gminy Grodziczno z dnia 29 grudnia 2005r.

 

w sprawie
wprowadzenia zmian do Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Grodziczno na lata 2004 – 2006 oraz 2007 – 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 Nr 116 poz. 1203, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2005 r. Nr 172 poz. 1441) Rada Gminy Grodziczno

uchwala co następuje:

§ 1.

W Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Grodziczno na lata 2004-2006 oraz 2007-2013, który stanowi załącznik do uchwały Nr XXII/183/05 Rady Gminy w Grodzicznie z dnia 26.04.2005 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Grodziczno na lata 2004 – 2006 oraz 2007 – 2013, zmiana uchwała nr XXVI/203/2005 Rady Gminy w Grodzicznie z dnia 30.11.2005 roku w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Grodziczno na lata 2004 – 2006 oraz 2007 – 2013

wprowadza się następujące zmiany:

 

1/ Na stronie 61 tabela Zadania inwestycyjne do działania nr 2 Budowa i modernizacja urządzeń zaopatrzenia w wodę i poboru wody otrzymuje brzmienie:

 

Działanie

Czas realizacji

Wskaźnik

Nakłady do poniesienia

 

 

2004-2006

2007-2013

 

ogółem

gmina i budżet państwa

środki z zewnętrz

 

1.

„Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody z rurociągami doprowadzającymi w miejscowości Mroczno”,

Gmina Grodziczno

2004-2006

-

1 ujęcie

799.539,31

199.884,83

599.654,48

 

2.

„ Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Mroczenko”,

Gmina Grodziczno

2004-2006

-

1318m

266.831,46

113.687,59

153.143,87

 

3.

„ Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Mroczenko oraz Mroczenko -Mroczno”,

Gmina Grodziczno

( etap II)

-

2007-2013

7457m

1.034.312,09

258.578,02

775.734,07

 

4

„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Mroczno - Trzcin”, Gmina Grodziczno

2004-2006

-

5.755 m

321.424,67

162.349,23

159.075,44

 

5.

„ Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Trzcin”,

Gmina Grodziczno

2004-2006

 

 

 

-

7092m

418.355,39

145.540,61

272.814,78

 

6

„ Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Lorki”,

Gmina Grodziczno,

-

2007-2013

10.278 m

1.209.685,77

302.421,44

907.264,33

 

7

„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Mroczenko - Trzcin”,

Gmina Grodziczno

-

2007-2013

11.025 m

1.615.517,63

523.383,33

1.092.134,30

 

Dane: Urząd Gminy Grodziczno kwiecień 2005 rok.

 

2/ Na stronie 80 tabela Plan finansowy – wydatki inwestycyjne na lata 2004-2006 otrzymuje brzmienie:

 

L.p.

Nazwa zadania

Nakłady do poniesienia

Źródło finansowania

 

Ogółem

Gmina, budżet państwa

Środki zewnętrzne

 

1

Rozbudowa stacji uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi w miejscowości Mroczno, gmina Grodziczno

821.611,99

205.403,00

616.208,99

Budżet gminy

Budżet państwa

Fundusze UE

 

 

 

 

2

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Mroczenko, gmina Grodziczno

271.822,03

67.955,51

203.866,52

Budżet gminy

Budżet państwa

Fundusze UE

 

 

 

 

 

 

 

3

Budowa sieci wodociągowej przyłączami w miejscowości Mroczno – Trzcin, Gmina Grodziczno

321.424,67

162.349,23

159.075,44

Budżet gminy

Budżet państwa

Fundusze UE

 

 

 

 

4.

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Trzcin,

gmina Grodziczno

418.355,39

145.540,61

272.814,78

Budżet gminy

Budżet państwa

Fundusze UE

 

 

 

 

 

5

Przebudowa- modernizacja drogi Montowo- Linowiec

446.954,67

199.993,90

246.960,77

Budżet gminy

Budżet państwa

Fundusze UE

 

 

 

6

Przebudowa- modernizacja drogi Zwiniarz- Łążyn

486.780,17

217.814,18

268.965,99

Budżet gminy

Budżet państwa

Fundusze UE

 

 

 

7

Budowa drogi gminnej Mortęgi - Osowiec

334.682,90

83.670,73

251.012,17

Budżet gminy

Budżet państwa

Fundusze UE

 

 

 

8

Przebudowa drogi gminnej Nowe Grodziczno - Rynek

1.613.450,58

403.362,64

1.210,087,94

Budżet gminy

Budżet państwa

Fundusze UE

 

 

 

9

Przebudowa drogi gminnej Nowe Grodziczno – Ostaszewo

1.221.895,86

305.473,97

916.421,89

Budżet gminy

Budżet państwa

Fundusze UE

 

 

 

10

Rozbudowa Sz. P. i Gimnazjum w Mrocznie (sala gimnastyczna, zaplecze)

1.762.482,29

1.762.482,29

0,00

Budżet gminy

Budżet państwa Fundusze UE

 

 

 

 

11.

Przebudowa i modernizacja odpadów komunalnych w Lipowcu

 

73.601,73

 

73.601,73

0,00

Budżet gminy

Budżet państwa Fundusze UE

 

 

Dane: Urząd Gminy Grodziczno kwiecień 2005 rok.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Alojzy Grondzewski

Załączniki:


 

Uchwała Nr XXVI/203/2005
Rady Gminy Grodziczno
z
dnia 30 listopada 2005r.

w sprawie
zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Grodziczno na lata 2004 – 2006 oraz 2007 – 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 Nr 116 poz. 1203, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2005 r. Nr 172 poz. 1441) Rada Gminy

uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XXII/183/05 Rady Gminy w Grodzicznie z dnia 26.04.2005 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Grodziczno na lata 2004 – 2006 oraz 2007 – 2013, w ten sposób, że w załączniku do uchwały:

1)Na str. 68 dodaje się:

 1. Cel strategiczny nr 5
  WROWADZENIE KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI
 2. Nazwa działania nr 5
  Współfinansowanie Przebudowy i modernizacji istniejącego składowiska odpadów komunalnych w Lipowcu
 3. Cel działania
  Poprawa środowiska oraz krajobrazu. Poprawa ekologicznych warunków życia.
 4. Uzasadnienie działania
  Kontrola i sterowanie elementami dotyczącymi gromadzenia, wywozu i unieszkodliwiania odpadów powinna obejmować: ilość powstających odpadów, poziom techniczny i sanitarny miejsc oraz sprzętu do gromadzenia i wywozu, częstotliwości usuwania opadów, objęcie usługami wywozu wszystkich mieszkańców i właścicieli posesji, poziom świadczonych usług, warunki dostępności zakładu unieszkodliwiania dla wszystkich mieszkańców, oddziaływanie na środowisko, stan sanitarny wysypiska, ilość i jakość przyjmowanych na wysypisko odpadów, efektywność ekonomiczną w aspekcie cen usług, planu modernizacji i rozbudowy systemu usuwania odpadów. Gromadzenie odpadów komunalnych jest pierwszym elementem systemu gospodarki odpadami. Jest również jedną z funkcji utrzymania czystości na wsi.
 5. Powiązanie działania z innymi programami
  a) zgodność ze strategią gminy - dopisać
  b) zgodność ze strategią powiatu
  Cel operacyjny strategii rozwoju powiatu nowomiejskiego: Dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna. Działanie: Uporządkowany system gospodarki odpadami.
  c)zgodność ze strategią województwa
  Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2015
  Cel strategiczny: Infrastruktura techniczna zapewniająca bardziej zrównoważony rozwój regionu oraz atrakcyjność zamieszkania. Cele operacyjne: Infrastruktura techniczna na rzecz ochrony środowiska zgodna z normami Unii Europejskiej.
  d) zgodność z innymi programami
  Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego; Priorytet 3 Rozwój lokalny; Działanie 3.1 Obszary wiejskie
 6. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu
  Gmina lub działające w jej imieniu jednostki organizacyjne (np. spółki prawa handlowego z udziałem ww. jednostek samorządu terytorialnego); Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; Inne jednostki publiczne
 7. Nakłady niezbędne do wdrożenia działania
  Ogółem: 2004-2006 – 73.601,73 zł; 2007-2013 – 0,00 zł
  Gmina: 2004-2006 – 73.601,73 zł; 2007-2013 – 0,00 zł
 8. Przyjęte mierniki
  Liczba nowo wybudowanych składowisk odpadów (szt.)
  Liczba zmodernizowanych składowisk odpadów (szt.)
  Liczba zlikwidowanych składowisk odpadów (szt.)

Zadania inwestycyjne do działania nr 5

 

 

 

Działanie

Czas realizacji

Wskaźniki

Nakłady do poniesienia

2004-2006

2007-2013

Ogółem

Gmina

Środki zewnętrzne

1.

Współfinansowanie przebudowy i modernizacji istniejącego składowiska odpadów komunalnych w Lipowcu

2004-2006

-

1 przebudowane i zmodernizowane składowisko

73.601,73

73.601,73

0,00

 

Dane: Urząd Gminy Grodziczno, 2005 rok, opracowanie własne.

2) Dotychczasowemu brzmieniu:
- na str. 69 –
„ Cel strategiczny nr 5” nadaje się nr 6, „ Nazwa działania nr 5” nadaje się nr 6
- na str. 72 –
„ Zadania inwestycyjne do działania nr 5” nadaje się nr 6
- na str. 73 –
„ Cel strategiczny nr 6” nadaje się nr 7, „ Nazwa działania nr 6” nadaje się nr 7
- na str. 75 –
„ Zadania inwestycyjne do działania nr 6” nadaje się nr 7

3) Na str.77 VII PLAN FINANSOWY NA LATA 2004-2006 dodaje się:

„Lp.11. Współfinansowanie przebudowy i modernizacji istniejącego składowiska odpadów komunalnych w Lipowcu

- nakłady do poniesienia ogółem: 73.601,73 zł
w tym przez:
- gminę 73.601,73 zł
- środki zewnętrzne 0,00 zł”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Alojzy Grondzewski

[plan rozwoju lokalnego]


UCHWAŁA NR XXII/183/05

 

Rady Gminy w Grodzicznie

z dnia 26.04.2005r.

w sprawie: uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Grodziczno na lata 2004-2006 oraz 2007-2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806 i z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 153 poz. 1271) Rada Gminy

uchwala co następuje

§ 1. Uchwalić Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Grodziczno na lata 2004 - 2006 oraz 2007 – 20013 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Tracą moc uchwały Rady Gminy w Grodzicznie nr XVII/149/2004 z dnia 29 lipca 2004r. oraz nr XXI/179/2005 z dnia 28 lutego 2005r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

 

Alojzy Grondzewski


UCHWAŁA NR XXI/179/05

 

Rady Gminy w Grodzicznie
z dnia 28 lutego 2005r.

w sprawie: zmiany uchwały z dnia 29 lipca 2004r nr XVII/149/2004 w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Grodziczno na lata 2004 -2006 oraz 2007-2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806 i z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 153 poz. 1271) Rada Gminy

uchwala co następuje

§ 1. Wprowadza się zmiany w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Grodziczno na lata 2004 – 2006 oraz 2007-2013 na stronie 56 w tabeli budowa i modernizacja urządzeń zaopatrzenia w wodę i poboru wody wiersz 4 otrzyma brzmienie

 

 

działanie

Czas realizacji

wskaźnik

Nakłady do poniesienia

2004-2006

2007-2013

ogółem

gmina i budżet państwa

środki z zewnątrz

4

„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Mroczno - Trzcin”, Gmina Grodziczno

2004-2006

-

5.755 m

914.484,04

228.621,01

685.863,03


Po wierszu 6 dodaje się wiersz 7 o brzmieniu

 

 

działanie

Czas realizacji

wskaźnik

Nakłady do poniesienia

2004-2006

2007-2013

ogółem

gmina i budżet państwa

środki z zewnątrz

7

„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Mroczenko - Trzcin”, Gmina Grodziczno

2004-2006

-

11.025 m

1.509.829,56

377.457,39

1.132.372,17

 

Powyższe zmiany dotyczą także tabeli VI. Plan finansowy – wydatki inwestycyjne na lata 2004-2006 ze strony 74

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy

 

Alojzy Grondzewski

UCHWAŁA NR XVII / 149 / 2004
Rady Gminy w Grodzicznie
z dnia 29 lipca 2004 roku

w sprawie: uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Grodziczno na lata 2004-2006 oraz 2007-2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 153 poz. 1271) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Uchwalić Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Grodziczno na lata 2004-2006 oraz 2007-2013 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVI / 147 / 2004 Rady Gminy w Grodzicznie z dnia 30 czerwca 2004 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Alojzy Grondzewski

Uchwała Nr XXVI/203/2005 Rady Gminy Grodziczno dnia 30 listopada 2005r. w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Grodziczno na lata 2004–2006 oraz 2007–2013

Uchwała nr XXVII/209/2005 Rada Gminy Grodziczno z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie wprowadzenia zmian do Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Grodziczno na lata 2004 – 2006 oraz 2007 – 2013.

Metryka

sporządzono
2006-01-16 przez
udostępniono
2006-01-16 00:00 przez Napierska Benedykta
zmodyfikowano
2021-08-05 10:52 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
144
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.